Volejte

774 434 701

info@bresco.cz

Doprava Zdarma

Po celé ČR

 

Dotační program DEŠŤOVKA

 

Vyhlášení výzvy proběhlo dne 27. dubna 2017 v 11:15

Příjem žádostí bude zahájen 29. května 2017 v 10:00

Ministerstvo životního prostředí spustí v dubnu dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. Chatařů a chalupářů se státní podpora netýká.

Dotace je rozdělena do tří kategorií, které se budou lišit třeba balíkem darovaných peněz.

Časté dotazy

 

Pro koho je program Dešťovka určen?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.

 

 

Kde všude mohu žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez napojení na rozvody v domě. Co mám v tomto případě doložit?

Nejjednodušší systémy jsou podporovány pouze v obcích s akutním nedostatkem vody, kde platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

  • V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji.
  • V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
  • V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Tuto skutečnost doložíte buď stanoviskem příslušné obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. vyhlášky uveřejněné na internetových stránkách obce).

 

Nabízená řešení jsou velmi drahá, vyplatí se to vůbec?

Návratnost investice se liší u každého projektu. V našich modelových příkladech počítáme při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

 

Proč nepodporujete i menší nádrže, např. sudy pod okapy?

Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice, zdá se, že kumulativní úhrn srážek v roce zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná.

 

Od kdy si mohu podat žádost?

Žádosti jsou přijímány od 29. 5. 2017 10:00.

 

Jakým způsobem si mohu podat žádost? Nemám čas stát někde ve frontě.

Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz, vše tak vyřídíte z pohodlí domova.

 

Nemám možnost si podat elektronickou žádost, jak mám postupovat?

V takovém případě je možné podání žádosti na kterémkoliv krajském pracovišti Fondu, kde Vám  specialisté s vyplněním žádosti pomohou.

 

Musím žádost vyřizovat osobně nebo mohu nechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?

Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu, v takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.

 

Jaká je časová způsobilost výdajů? Mohu si pořídit např. akumulační nádrž ještě před podáním žádosti?

Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu (27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti.

 

Mohu si pomocné práce, například zemní práce nebo obsypání nádrže, realizovat svépomocí?

Ano, je to možné, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu.

 

Za jak dlouho musím projekt dokončit?

Na realizaci celého projektu vám poskytneme 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné stvrzení) žádosti.

 

Kdy dostanu dotaci? Nabízíte i předfinancování?

Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat zvlastních zdrojů. O možnosti předfinancování zatím neuvažujeme.

 

Mohu si podat žádost o dotaci na systém u rozestavěného domu ještě před úředním schválením k užívání (tj. před kolaudací či souhlasem s užíváním stavby)?

Ano, podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, avšak dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním).

 

Jaká je udržitelnost projektu, kdy musím systém řádně provozovat.

Doba udržitelnosti je nastavena na5 let.

 

V březnu 2017 jsem dostavěl nový rodinný dům, mám ho uvažovat jako stávající nebo jako novostavbu?

Za stávající dům je z hlediska výzvy považován dům, který byl schválen k užívání (zkolaudován) do data vyhlášení výzvy včetně. Domy úředně dokončené po datu vyhlášení výzvy jsou považovány za novostavby.

 

Pokud budu srážkovou vodou splachovat toalety, musím provozovateli kanalizace platit stočné?

Ano, pokud se tak chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním správný postup.

 

Mohu získat dotaci na dům zkolaudovaný jako budova k rodinné rekreaci, kde mám nahlášen trvalý pobyt?

Bohužel v tomto případě není možné dotaci získat, domy určené k rekreaci nejsou podporovány, a to ani v případě, že tam má žadatel nahlášen trvalý pobyt.

 

Bojím se, že se vyřizování žádosti protáhne.

Administrace je rychlá, dodržujeme pravidlo 3 týdnů, kdy žadatel vždy obdrží odpověď na své podání (žádost / doplnění žádosti / doložení realizace) do 3 týdnů. Tento systém se nám již osvědčil v programu Nová zelená úsporám.

 

Jaké dokumenty budou potřebovat při podání žádosti?

Hlavním dokumentem je samotná žádost, kterou vyplníte na internetu. Dále pak odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem. Dále potřebujete písemný souhlas spoluvlastníků domu (je-li relevantní) a pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku nezapomeňte na doložení dokladu o akutním nedostatku vody.

 

Co je to odborný posudek a kde ho seženu?

Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek zpracovává nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant.

 

Co budu potřebovat při doložení realizace?

Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo.

 

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4